لیست قیمت پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) نامه کیفی ( ملخی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) نامه کیفی ( ملخی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) نامه کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) نامه کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ کیفی ( ملخی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ کیفی ( ملخی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ کیفی ( ملخی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ کیفی ( ملخی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۳ کیفی ( ملخی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۳ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) کارت هدیه - عکس ( ملخی ۷ × ۱۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) کارت هدیه - عکس ( ملخی ۷ × ۱۰ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) نامه کیفی ( ملخی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) نامه کیفی ( ملخی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) نامه کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) نامه کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ کیفی ( ملخی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ کیفی ( ملخی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ کیفی ( ملخی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ کیفی ( ملخی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴,۷۹۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۳ کیفی ( ملخی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۳ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) کارت هدیه - عکس ( ملخی ۷ × ۱۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش