لیست قیمت سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۹۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۱۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۵۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۹۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۱۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۹۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۱۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۰۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۰۹۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ کتان ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ کتان ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ کتان ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۴۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ کتان ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ کتان ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۹۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ کتان ( ۲۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ کتان ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۵۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ کتان ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶,۱۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ کتان ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ کتان ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۶,۲۹۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ کتان ( ۵۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ کتان ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸,۵۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ کتان ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۴۳۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ کتان ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۸,۶۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ کتان ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۴۴۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش