لیست قیمت تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۹۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۴۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۴۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۹۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۶۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۱۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۹۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۳۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۹۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۷۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۵۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۸۹۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴۹۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۶۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۶۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۱۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۹۱۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۶۸۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹۹۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۱۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۵۸۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۰۸۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۶۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۴۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۴۱۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۳۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۳۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۵۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۲۵۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) یاداشت مربع یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) یاداشت مربع دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۷۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۸۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۹۹,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۵۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۹۷۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۵ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۵ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۵ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۵۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۵ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۶ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۶ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۶۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ B۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ B۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴,۴۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ B۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ B۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴,۵۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ B۵ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ B۵ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ B۵ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۸۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ B۵ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۳۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۴۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۴۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۴ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۵ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۲۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۵ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۷۳۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۵ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۳۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۵ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۸۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۶ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۴۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۶ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۹۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ B۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۳۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ B۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸,۲۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ B۴ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۵۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ B۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۸,۳۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ B۵ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ B۵ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ B۵ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ B۵ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۱۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات