لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون براق ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون براق ویزیتی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون براق ویزیتی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ کارت ویزیت سلفون براق لمینتی دورگرد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ کارت ویزیت سلفون براق لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ کارت ویزیت سلفون براق لمینتی دورگرد یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۸۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ کارت ویزیت سلفون براق لمینتی دورگرد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ کارت ویزیت سلفون براق مربع یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ کارت ویزیت سلفون براق مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ کارت ویزیت سلفون براق مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ کارت ویزیت سلفون براق دایره دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ کارت ویزیت سلفون براق دایره دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۷۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون مات ویزیتی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون مات ویزیتی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ کارت ویزیت سلفون مات لمینتی دورگرد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ کارت ویزیت سلفون مات لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ کارت ویزیت سلفون مات لمینتی دورگرد یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۸۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ کارت ویزیت سلفون مات لمینتی دورگرد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ کارت ویزیت سلفون مات مربع یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ کارت ویزیت سلفون مات مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ کارت ویزیت سلفون مات مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ کارت ویزیت سلفون مات دایره دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ کارت ویزیت سلفون مات دایره دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۷۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۳۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت لمینت براق لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت لمینت براق لمینتی دورگرد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت لمینت براق طرح موج دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۳۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ کارت ویزیت لمینت براق طرح موج دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ کارت ویزیت لمینت براق مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ کارت ویزیت لمینت براق مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ کارت ویزیت لمینت براق دایره دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ کارت ویزیت لمینت براق دایره دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ کارت ویزیت لمینت براق دور تخت ( ابعاد دلخواه ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۳۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت مات لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت لمینت مات لمینتی دورگرد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت لمینت مات طرح موج دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت لمینت مات طرح موج دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ کارت ویزیت لمینت مات مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ کارت ویزیت لمینت مات دایره دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته ( استخوانی + یووی برجسته )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت برجسته ( استخوانی + یووی برجسته ) ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت لمینت برجسته ( استخوانی + یووی برجسته ) لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت لمینت برجسته ( استخوانی + یووی برجسته ) لمینتی دورگرد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت لمینت برجسته ( استخوانی + یووی برجسته ) مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ کارت ویزیت لمینت برجسته ( استخوانی + یووی برجسته ) مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته + طلاکوب ( استخوانی + یووی برجسته + طلاکوب )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت برجسته + طلاکوب ( استخوانی + یووی برجسته + طلاکوب ) لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۶۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت لمینت برجسته + طلاکوب ( استخوانی + یووی برجسته + طلاکوب ) مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۶۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت طرح چرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت طرح چرم ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت طرح چرم لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان آمباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان آمباس ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان آمباس ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان آمباس لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان آمباس طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان آمباس طلاکوب ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۷۰,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان آمباس طلاکوب ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰۰,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان آمباس طلاکوب لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۶۰,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کرافت

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کرافت ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۰,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کرافت ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۰,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کرافت لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۷۵,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت بدون روکش ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت بدون روکش ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت بدون روکش ویزیتی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت بدون روکش ویزیتی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت پی وی سی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت پی وی سی ۳۰۰ میکرون لمینتی دورگرد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۷۲۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت پی وی سی ۵۰۰ میکرون لمینتی دورگرد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۷۹۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینتی دورگرد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت پی وی سی برفکی ( بیمه شفاف لمینتی دورگرد ) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۷۹۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش