لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون براق ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون براق ویزیتی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون براق ویزیتی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۴۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ کارت ویزیت سلفون براق لمینتی دورگرد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ کارت ویزیت سلفون براق لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ کارت ویزیت سلفون براق لمینتی دورگرد یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ کارت ویزیت سلفون براق لمینتی دورگرد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ کارت ویزیت سلفون براق مربع یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ کارت ویزیت سلفون براق مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ کارت ویزیت سلفون براق مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ کارت ویزیت سلفون براق دایره دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ کارت ویزیت سلفون براق دایره دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون مات ویزیتی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون مات ویزیتی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۴۸,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ کارت ویزیت سلفون مات لمینتی دورگرد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ کارت ویزیت سلفون مات لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ کارت ویزیت سلفون مات لمینتی دورگرد یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۸۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ کارت ویزیت سلفون مات لمینتی دورگرد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ کارت ویزیت سلفون مات مربع یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ کارت ویزیت سلفون مات مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ کارت ویزیت سلفون مات مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ کارت ویزیت سلفون مات دایره دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ کارت ویزیت سلفون مات دایره دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت لمینت براق لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت لمینت براق لمینتی دورگرد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۶۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت لمینت براق طرح موج دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ کارت ویزیت لمینت براق طرح موج دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۶۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ کارت ویزیت لمینت براق مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ کارت ویزیت لمینت براق مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ کارت ویزیت لمینت براق دایره دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ کارت ویزیت لمینت براق دایره دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ کارت ویزیت لمینت براق دور تخت ( ابعاد دلخواه ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۳۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت مات لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت لمینت مات لمینتی دورگرد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت لمینت مات طرح موج دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت لمینت مات طرح موج دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ کارت ویزیت لمینت مات مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ کارت ویزیت لمینت مات دایره دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۳۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته ( استخوانی + یووی برجسته )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت برجسته ( استخوانی + یووی برجسته ) ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۸۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت لمینت برجسته ( استخوانی + یووی برجسته ) لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت لمینت برجسته ( استخوانی + یووی برجسته ) لمینتی دورگرد دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت لمینت برجسته ( استخوانی + یووی برجسته ) مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ کارت ویزیت لمینت برجسته ( استخوانی + یووی برجسته ) مربع دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته + طلاکوب ( استخوانی + یووی برجسته + طلاکوب )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت برجسته + طلاکوب ( استخوانی + یووی برجسته + طلاکوب ) لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۵۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت لمینت برجسته + طلاکوب ( استخوانی + یووی برجسته + طلاکوب ) مربع دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۱۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۱۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت طرح چرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت طرح چرم ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت طرح چرم لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۳۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان آمباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان آمباس ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان آمباس ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان آمباس لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان آمباس طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان آمباس طلاکوب ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۶۰,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان آمباس طلاکوب ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۸۰,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان آمباس طلاکوب لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۹۵,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کرافت

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کرافت ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۸۰,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کرافت ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۹۵,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کرافت لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۱۵,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۷,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم لمینتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت بدون روکش ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت بدون روکش ویزیتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت بدون روکش ویزیتی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۲۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت بدون روکش ویزیتی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت پی وی سی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت پی وی سی ۵۰۰ میکرون لمینتی دورگرد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینتی دورگرد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت پی وی سی برفکی ( بیمه شفاف لمینتی دورگرد ) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱,۳۵۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش