لیست قیمت لیوان سفید

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیوان سفید ساده یک رو عادی ۱ عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیوان سفید ساده یک رو سریع ۱ عددی ۱۳۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیوان سفید دسته و داخل رنگی یک رو عادی ۱ عددی ۱۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیوان سفید دسته و داخل رنگی یک رو سریع ۱ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ لیوان سفید دسته قلبی یک رو عادی ۱ عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ لیوان سفید دسته قلبی یک رو سریع ۱ عددی ۱۳۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ لیوان سفید دسته قلبی ( دسته و داخل رنگی ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ لیوان سفید دسته قلبی ( دسته و داخل رنگی ) یک رو سریع ۱ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ لیوان سفید ساده ( نیم لیوان ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ لیوان سفید ساده ( نیم لیوان ) یک رو سریع ۱ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ لیوان سفید نیم لیوان ( دسته و داخل رنگی ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ لیوان سفید نیم لیوان ( دسته و داخل رنگی ) یک رو سریع ۱ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیوان حرارتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیوان حرارتی ساده ( داخل سفید ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیوان حرارتی ساده ( داخل سفید ) یک رو سریع ۱ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیوان حرارتی دسته قلبی ( داخل سفید ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیوان حرارتی دسته قلبی ( داخل سفید ) یک رو سریع ۱ عددی ۱۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ لیوان حرارتی دسته و داخل رنگی یک رو عادی ۱ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ لیوان حرارتی دسته و داخل رنگی یک رو سریع ۱ عددی ۱۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۷ لیوان حرارتی دسته قلبی ( دسته و داخل رنگی ) یک رو عادی ۱ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ لیوان حرارتی دسته قلبی ( دسته و داخل رنگی ) یک رو سریع ۱ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ لیوان حرارتی ( نیم لیوان ) داخل سفید یک رو عادی ۱ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ لیوان حرارتی ( نیم لیوان ) داخل سفید یک رو سریع ۱ عددی ۱۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش