لیست قیمت سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۹۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۸۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۸۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۰۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۹۳۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ کتان ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ کتان ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ کتان ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۰۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ کتان ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ کتان ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ کتان ( ۲۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ کتان ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ کتان ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۹۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ کتان ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۶۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ کتان ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۹۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت سربرگ کتان ( ۵۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ سربرگ کتان ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۱۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ سربرگ کتان ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹,۲۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ سربرگ کتان ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۲۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ سربرگ کتان ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ واقعی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۹,۳۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش