لیست قیمت تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۴۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۰۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۹۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۰۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۹۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۹۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۴۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۰۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۸۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۶۱۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۸۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴۵۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۳۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۴۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۲۸۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۲۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۴۸۷,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۶۸۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) یاداشت مربع یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۲۰۰۰ عددی ) یاداشت مربع دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۸۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۲۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۸۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۳۱۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۴۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۲۱۱,۵۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵۹۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۳۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۳۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۲۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۹۱۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) B۶ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۸۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) یاداشت مربع یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۹۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ تراکت تحریر ۸۰ گرمی ( ۵۰۰۰ عددی ) یاداشت مربع دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۹۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۳۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۶ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۵ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۱۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۲۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۵ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۵ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۵ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۹۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۵ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۶ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ A۶ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ B۴ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ B۴ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ B۴ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۲,۵۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ B۴ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۳,۳۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ B۵ معمولی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ B۵ معمولی دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ B۵ معمولی یک رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۳۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۲۰۰۰ عددی )‌ B۵ معمولی دو رو سریع ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۶۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۴ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۷۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۵ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۵ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۵ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۵ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۲۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۶ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹۹۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ A۶ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ B۴ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵,۳۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ B۴ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶,۳۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ B۴ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۵,۴۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ B۴ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ B۵ معمولی یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ B۵ معمولی دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ B۵ معمولی یک رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۲,۷۷۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ تراکت گلاسه ۱۳۰ گرمی (۵۰۰۰ عددی )‌ B۵ معمولی دو رو سریع ۵۰۰۰ عددی ۳,۲۷۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۵۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت کارتی ۱۶۰ گرمی ( ۱۰۰۰ عددی ) B۴ معمولی دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۳۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش