لیست قیمت لیبل و برچسب بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب بدون روکش ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۲,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب بدون روکش ویزیتی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب سلفون براق ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب سلفون براق ویزیتی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۳۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب بدون روکش دایره

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۲ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۴ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۶ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۷ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۷ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۹ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۹ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۱۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۹۹,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۱۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب سلفون براق دایره

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۲ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۰۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۰۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۴ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۰۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۰۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۶ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۱۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۷ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۷ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۱۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۳۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۹ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۹ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۱۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۱۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۶۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب بدون روکش طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب بدون روکش طلاکوب ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب متالایز

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت لیبل و برچسب شیشه ای خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب شیشه ای خوانا ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۴۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب شیشه ای نا خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب شیشه ای نا خوانا ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۴۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب CD بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب CD بدون روکش ددایره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۹۵,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب اموال تک رنگ ( نقره ای - زرد )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب اموال تک رنگ ( نقره ای - زرد ) سایز ۲ در ۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب اموال چهار رنگ ( نقره ای - زرد )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب اموال چهار رنگ ( نقره ای - زرد ) سایز ۲ در ۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش