لیست قیمت لیبل و برچسب بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب بدون روکش ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب بدون روکش ویزیتی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب سلفون براق ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب سلفون براق ویزیتی یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب بدون روکش دایره

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۲ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۴ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۶ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۷ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۷ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۳۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۹ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۴۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۹ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۱۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۲۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ لیبل و برچسب بدون روکش دایره قطر ۱۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب سلفون براق دایره

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۲ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۲ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۳ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۴ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۵ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۶ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۷ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۷ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۶۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۹ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۹ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۱۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۸۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ لیبل و برچسب سلفون براق دایره قطر ۱۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷۳۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب بدون روکش طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب بدون روکش طلاکوب ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب متالایز

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب متالایز ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب شیشه ای خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب شیشه ای خوانا ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۹۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب شیشه ای نا خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب شیشه ای نا خوانا ویزیتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۹۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب CD بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب CD بدون روکش ددایره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب اموال تک رنگ ( نقره ای - زرد )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب اموال تک رنگ ( نقره ای - زرد ) سایز ۲ در ۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب اموال چهار رنگ ( نقره ای - زرد )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب اموال چهار رنگ ( نقره ای - زرد ) سایز ۲ در ۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش