لیست قیمت پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) نامه کیفی ( ملخی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) نامه کیفی ( ملخی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) نامه کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۱۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) نامه کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ کیفی ( ملخی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ کیفی ( ملخی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ کیفی ( ملخی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ کیفی ( ملخی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۳ کیفی ( ملخی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۳ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) کارت هدیه - عکس ( ملخی ۷ × ۱۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ پاکت تحریر ۸۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) کارت هدیه - عکس ( ملخی ۷ × ۱۰ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۱۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) نامه کیفی ( ملخی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) نامه کیفی ( ملخی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) نامه کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) نامه کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ کیفی ( ملخی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ کیفی ( ملخی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۸ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۵ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ کیفی ( ملخی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ کیفی ( ملخی ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۴ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۳ کیفی ( ملخی ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۰۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) A۳ کیسه ای ( وسط چسب ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۰۷۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ پاکت گلاسه ۱۳۰ گرمی / چهار رنگ ( ۱۰۰۰ عددی ) کارت هدیه - عکس ( ملخی ۷ × ۱۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش