لیست قیمت دیجیتال سیاه و سفید فاکتور تک نسخه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور تک نسخه ای A۴ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۷۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور تک نسخه ای A۴ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۹۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور تک نسخه ای A۵ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور تک نسخه ای A۵ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۷۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور تک نسخه ای A۶ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۳۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور تک نسخه ای A۶ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت دیجیتال سیاه و سفید فاکتور دو نسخه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور دو نسخه ای A۴ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۴۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور دو نسخه ای A۴ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۱,۸۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور دو نسخه ای A۵ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۱۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور دو نسخه ای A۵ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۱,۴۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور دو نسخه ای A۶ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۷۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور دو نسخه ای A۶ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۱۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت دیجیتال سیاه و سفید فاکتور سه نسخه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور سه نسخه ای A۴ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۱۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور سه نسخه ای A۴ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۲,۷۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور سه نسخه ای A۵ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور سه نسخه ای A۵ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۲,۱۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور سه نسخه ای A۶ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۰۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور سه نسخه ای A۶ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۱,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت دیجیتال سیاه و سفید قبض تک نسخه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ دیجیتال سیاه و سفید قبض تک نسخه ای سایز ۱۰ در ۲۰ یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت دیجیتال سیاه و سفید قبض دو نسخه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ دیجیتال سیاه و سفید قبض دو نسخه ای سایز ۱۰ در ۲۰ یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۳۱,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت دیجیتال سیاه و سفید قبض سه نسخه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ دیجیتال سیاه و سفید قبض سه نسخه ای سایز ۱۰ در ۲۰ یک رو عادی ۹۹ عددی ۳۱,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش