لیست قیمت دیجیتال سیاه و سفید فاکتور تک نسخه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور تک نسخه ای A۴ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۸۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور تک نسخه ای A۴ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۱,۱۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور تک نسخه ای A۵ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۶۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور تک نسخه ای A۵ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۸۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور تک نسخه ای A۶ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۴۲۵ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور تک نسخه ای A۶ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۵۷۵ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت دیجیتال سیاه و سفید فاکتور دو نسخه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور دو نسخه ای A۴ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور دو نسخه ای A۴ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۲,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور دو نسخه ای A۵ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۱۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور دو نسخه ای A۵ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۱,۵۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور دو نسخه ای A۶ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۷۸۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور دو نسخه ای A۶ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۱,۱۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت دیجیتال سیاه و سفید فاکتور سه نسخه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور سه نسخه ای A۴ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۲۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور سه نسخه ای A۴ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۲,۹۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور سه نسخه ای A۵ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور سه نسخه ای A۵ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۲,۳۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور سه نسخه ای A۶ واقعی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۲۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ دیجیتال سیاه و سفید فاکتور سه نسخه ای A۶ واقعی دو رو عادی ۱ عددی ۱,۷۵۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت دیجیتال سیاه و سفید قبض تک نسخه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ دیجیتال سیاه و سفید قبض تک نسخه ای سایز ۱۰ در ۲۰ یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۳۴,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت دیجیتال سیاه و سفید قبض دو نسخه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ دیجیتال سیاه و سفید قبض دو نسخه ای سایز ۱۰ در ۲۰ یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۳۶,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت دیجیتال سیاه و سفید قبض سه نسخه ای

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ دیجیتال سیاه و سفید قبض سه نسخه ای سایز ۱۰ در ۲۰ یک رو عادی ۹۹ عددی ۳۷,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش