لیست قیمت چاپ بنر و استیکر / بنر ایرانی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ بنر و استیکر / بنر ایرانی سایز ۱۰ در ۱۰ یک رو عادی ۱ عددی ۱,۲۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ بنر و استیکر / بنر خارجی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ بنر و استیکر / بنر خارجی سایز ۱۰ در ۱۰ یک رو عادی ۱ عددی ۱,۵۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ بنر و استیکر / استیکر خارجی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ بنر و استیکر / استیکر خارجی سایز ۱۰ در ۱۰ یک رو عادی ۱ عددی ۲,۹۵۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش