لیست قیمت چاپ بنر و استیکر / بنر ایرانی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ بنر و استیکر / بنر ایرانی سایز ۱۰ در ۱۰ یک رو عادی ۱ عددی ۱,۱۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ بنر و استیکر / بنر خارجی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ بنر و استیکر / بنر خارجی سایز ۱۰ در ۱۰ یک رو عادی ۱ عددی ۱,۳۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ بنر و استیکر / استیکر خارجی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ چاپ بنر و استیکر / استیکر خارجی سایز ۱۰ در ۱۰ یک رو عادی ۱ عددی ۲,۸۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش