لیست قیمت انتخابات ۱۴۰۰ ویزیتی گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵ طرح

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ انتخابات ۱۴۰۰ ویزیتی گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵ طرح (سایز ۴.۶ در ۸.۲ ) تیراژ ۴۵۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ انتخابات ۱۴۰۰ ویزیتی گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵ طرح (سایز ۴.۶ در ۸.۲ ) تیراژ ۴۵۰۰۰ دو رو عادی ۱ عددی ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ انتخابات ۱۴۰۰ ویزیتی گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵ طرح (سایز ۴.۶ در ۸.۲ ) تیراژ ۴۵۰۰۰ یک رو سریع ۱ عددی ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ انتخابات ۱۴۰۰ ویزیتی گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵ طرح (سایز ۴.۶ در ۸.۲ ) تیراژ ۴۵۰۰۰ دو رو سریع ۱ عددی ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ انتخابات ۱۴۰۰ ویزیتی گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵ طرح (سایز ۹ در ۶ ) تیراژ ۲۵۰۰۰ یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ انتخابات ۱۴۰۰ ویزیتی گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵ طرح (سایز ۹ در ۶ ) تیراژ ۲۵۰۰۰ دو رو عادی ۱ عددی ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ انتخابات ۱۴۰۰ ویزیتی گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵ طرح (سایز ۹ در ۶ ) تیراژ ۲۵۰۰۰ یک رو سریع ۱ عددی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ انتخابات ۱۴۰۰ ویزیتی گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵ طرح (سایز ۹ در ۶ ) تیراژ ۲۵۰۰۰ دو رو سریع ۱ عددی ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت انتخابات ۱۴۰۰ بروشور ۳ لت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی بدون تا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ انتخابات ۱۴۰۰ بروشور ۳ لت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی بدون تا (سایزa۴) تیراژ ۱۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۷۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ انتخابات ۱۴۰۰ بروشور ۳ لت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی بدون تا (سایزa۴) تیراژ ۲۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ انتخابات ۱۴۰۰ بروشور ۳ لت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی بدون تا (سایزa۴) تیراژ ۴۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ انتخابات ۱۴۰۰ بروشور ۳ لت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی بدون تا (سایزa۴) تیراژ ۵۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ انتخابات ۱۴۰۰ بروشور ۳ لت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی بدون تا (سایزa۴) تیراژ ۱۰۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ انتخابات ۱۴۰۰ بروشور ۳ لت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی بدون تا (سایزa۴) تیراژ ۲۰۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ انتخابات ۱۴۰۰ بروشور ۳ لت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی بدون تا (سایزa۴) تیراژ ۵۰۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت انتخابات ۱۴۰۰ تراکت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی سایز A۵

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ انتخابات ۱۴۰۰ تراکت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی سایز A۵ (۱۴ در ۲۱ ) تیراژ ۱۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ انتخابات ۱۴۰۰ تراکت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی سایز A۵ (۱۴ در ۲۱ ) تیراژ ۱۱۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ انتخابات ۱۴۰۰ تراکت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی سایز A۵ (۱۴ در ۲۱ ) تیراژ ۲۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ انتخابات ۱۴۰۰ تراکت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی سایز A۵ (۱۴ در ۲۱ ) تیراژ ۲۲۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ انتخابات ۱۴۰۰ تراکت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی سایز A۵ (۱۴ در ۲۱ ) تیراژ ۳۳۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ انتخابات ۱۴۰۰ تراکت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی سایز A۵ (۱۴ در ۲۱ ) تیراژ ۳۳۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ انتخابات ۱۴۰۰ تراکت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی سایز A۵ (۱۴ در ۲۱ ) تیراژ ۵۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ انتخابات ۱۴۰۰ تراکت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی سایز A۵ (۱۴ در ۲۱ ) تیراژ ۵۵۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۶,۳۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ انتخابات ۱۴۰۰ تراکت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی سایز A۵ (۱۴ در ۲۱ ) تیراژ ۱۱۰۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ انتخابات ۱۴۰۰ تراکت تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی سایز A۵ (۱۴ در ۲۱ ) تیراژ ۱۱۰۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت انتخابات ۱۴۰۰ پوستر تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ انتخابات ۱۴۰۰ پوستر تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی (سایز ۴۵ در ۶۰ ) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ انتخابات ۱۴۰۰ پوستر تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی (سایز ۴۵ در ۶۰ ) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ انتخابات ۱۴۰۰ پوستر تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی (سایز ۴۵ در ۶۰ ) تیراژ ۳۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ انتخابات ۱۴۰۰ پوستر تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی (سایز ۴۵ در ۶۰ ) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ انتخابات ۱۴۰۰ پوستر تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی (سایز ۵۰ در ۷۰ ) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ انتخابات ۱۴۰۰ پوستر تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی (سایز ۵۰ در ۷۰ ) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ انتخابات ۱۴۰۰ پوستر تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی (سایز ۵۰ در ۷۰ ) تیراژ ۳۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ انتخابات ۱۴۰۰ پوستر تمام رنگی تحریر ۷۰ گرمی (سایز ۵۰ در ۷۰ ) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت انتخابات ۱۴۰۰ پکیج ویژه

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ انتخابات ۱۴۰۰ پکیج ویژه تحریر ۷۰ گرمی تمام رنگی = شامل ۱۰۰۰ عدد پوستر ۳۰ در ۴۲ / ۱۰۰۰ عدد پوستر ۲۱ در ۳۰ / ۲۰۰۰ عدد تراکت ۲۱ در ۱۵ یک رو عادی ۱ عددی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ انتخابات ۱۴۰۰ پکیج ویژه تحریر ۷۰ گرمی تمام رنگی = شامل ۱۰۰۰ عدد پوستر ۳۵ در ۵۰ / ۱۰۰۰ عدد پوستر ۲۵ در ۳۵ / ۲۰۰۰ عدد تراکت ۱۷ در ۲۵ یک رو عادی ۱ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ انتخابات ۱۴۰۰ پکیج ویژه تحریر ۷۰ گرمی تمام رنگی = شامل ۲۰۰۰ عدد پوستر ۳۰ در ۴۲ / ۲۰۰۰ عدد پوستر ۲۱ در ۳۰ / ۴۰۰۰ عدد تراکت ۲۱ در ۱۵ یک رو عادی ۱ عددی ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ انتخابات ۱۴۰۰ پکیج ویژه تحریر ۷۰ گرمی تمام رنگی = شامل ۲۰۰۰ عدد پوستر ۳۵ در ۵۰ / ۲۰۰۰ عدد پوستر ۲۵ در ۳۵ / ۴۰۰۰ عدد تراکت ۱۷ در ۲۵ یک رو عادی ۱ عددی ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ انتخابات ۱۴۰۰ پکیج ویژه تحریر ۷۰ گرمی تمام رنگی = شامل ۳۰۰۰ عدد پوستر ۳۰ در ۴۲ / ۳۰۰۰ عدد پوستر ۲۱ در ۳۰ / ۶۰۰۰ عدد تراکت ۲۱ در ۱۵ یک رو عادی ۱ عددی ۳,۲۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ انتخابات ۱۴۰۰ پکیج ویژه تحریر ۷۰ گرمی تمام رنگی = شامل ۳۰۰۰ عدد پوستر ۳۵ در ۵۰ / ۳۰۰۰ عدد پوستر ۲۵ در ۳۵ / ۶۰۰۰ عدد تراکت ۱۷ در ۲۵ یک رو عادی ۱ عددی ۳,۶۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ انتخابات ۱۴۰۰ پکیج ویژه تحریر ۷۰ گرمی تمام رنگی = شامل ۵۰۰۰ عدد پوستر ۳۰ در ۴۲ / ۵۰۰۰ عدد پوستر ۲۱ در ۳۰ / ۱۰۰۰۰ عدد تراکت ۲۱ در ۱۵ یک رو عادی ۱ عددی ۴,۹۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ انتخابات ۱۴۰۰ پکیج ویژه تحریر ۷۰ گرمی تمام رنگی = شامل ۵۰۰۰ عدد پوستر ۳۵ در ۵۰ / ۵۰۰۰ عدد پوستر ۲۵ در ۳۵ / ۱۰۰۰۰ عدد تراکت ۱۷ در ۲۵ یک رو عادی ۱ عددی ۵,۶۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش