لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرمی بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرمی بدون روکش ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرمی بدون روکش ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون براق ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون براق ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون براق ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون مات ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون مات ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتر دار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتر دار ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتر دار ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتر دار ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۷۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتر دار ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان آمباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان آمباس ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان آمباس ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان آمباس ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۱۲,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت کتان آمباس ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۲۱,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان اندونزی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان اندونزی ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان اندونزی ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان آلمان

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان آلمان ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان آلمان ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان آلمان ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت کتان آلمان ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سوسماری

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سوسماری ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سوسماری ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات مخملی ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات مخملی ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت طرح چرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت طرح چرم ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت طرح چرم ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش