لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرمی بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرمی بدون روکش ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرمی بدون روکش ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون براق ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون براق ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون براق ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون مات ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون مات ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتر دار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتر دار ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتر دار ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتر دار ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتر دار ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان آمباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان آمباس ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان آمباس ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان آمباس ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۱۸,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت کتان آمباس ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان اندونزی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان اندونزی ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان اندونزی ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان آلمان

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان آلمان ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان آلمان ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان آلمان ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت کتان آلمان ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سوسماری

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سوسماری ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سوسماری ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات مخملی ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات مخملی ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت طرح چرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت طرح چرم ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت طرح چرم ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش