لیست قیمت تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۴۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۴۰۰ عددی سایز ۳۰ در ۴۴ ( در دو طرح مجزا ) یک رو عادی ۴۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۴۰۰ عددی سایز ۳۰ در ۴۴ ( در دو طرح مجزا ) یک رو سریع ۴۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۴۰۰ عددی سایز ۳۴ در ۴۸ ( در دو طرح مجزا ) یک رو عادی ۴۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۴۰۰ عددی سایز ۳۴ در ۴۸ ( در دو طرح مجزا ) یک رو سریع ۴۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۸۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۸۰۰ عددی سایز ۳۰ در ۴۴ ( در دو طرح مجزا ) یک رو عادی ۸۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۸۰۰ عددی سایز ۳۰ در ۴۴ ( در دو طرح مجزا ) یک رو سریع ۸۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۸۰۰ عددی سایز ۳۴ در ۴۸ ( در دو طرح مجزا ) یک رو عادی ۸۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۸۰۰ عددی سایز ۳۴ در ۴۸ ( در دو طرح مجزا ) یک رو سریع ۸۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون B۴ استاندارد ( ۳۴*۲۴ ) با روکش سلفون براق یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون B۴ استاندارد ( ۳۴*۲۴ ) با روکش سلفون براق یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون B۴ استاندارد ( ۳۴*۲۴ ) با روکش سلفون مات یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون B۴ استاندارد ( ۳۴*۲۴ ) با روکش سلفون مات یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون A۳ استاندارد ( ۴۲ در ۲۹.۷ ) با روکش سلفون براق یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون A۳ استاندارد ( ۴۲ در ۲۹.۷ ) با روکش سلفون براق یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون A۳ استاندارد ( ۴۲ در ۲۹.۷ ) با روکش سلفون مات یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون A۳ استاندارد ( ۴۲ در ۲۹.۷ ) با روکش سلفون مات یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون (سایز ۳۴ در ۴۸) با روکش سلفون براق یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون (سایز ۳۴ در ۴۸) با روکش سلفون براق یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون (سایز ۳۴ در ۴۸) با روکش سلفون مات یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون (سایز ۳۴ در ۴۸) با روکش سلفون مات یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) یک رو سریع ۵۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش