لیست قیمت تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۴۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۴۰۰ عددی سایز ۳۰ در ۴۴ ( در دو طرح مجزا ) یک رو عادی ۴۰۰ عددی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۴۰۰ عددی سایز ۳۰ در ۴۴ ( در دو طرح مجزا ) یک رو فوری ۴۰۰ عددی ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۴۰۰ عددی سایز ۳۴ در ۴۸ ( در دو طرح مجزا ) یک رو عادی ۴۰۰ عددی ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۴۰۰ عددی سایز ۳۴ در ۴۸ ( در دو طرح مجزا ) یک رو فوری ۴۰۰ عددی ۱,۶۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۸۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۸۰۰ عددی سایز ۳۰ در ۴۴ ( در دو طرح مجزا ) یک رو عادی ۸۰۰ عددی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۸۰۰ عددی سایز ۳۰ در ۴۴ ( در دو طرح مجزا ) یک رو فوری ۸۰۰ عددی ۱,۶۷۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۸۰۰ عددی سایز ۳۴ در ۴۸ ( در دو طرح مجزا ) یک رو عادی ۸۰۰ عددی ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم دیواری تک برگی / مقوا پشت طوسی ۲۸۰ گرمی ۸۰۰ عددی سایز ۳۴ در ۴۸ ( در دو طرح مجزا ) یک رو فوری ۸۰۰ عددی ۱,۹۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون B۴ استاندارد ( ۳۴*۲۴ ) با روکش سلفون براق یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون B۴ استاندارد ( ۳۴*۲۴ ) با روکش سلفون براق یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون B۴ استاندارد ( ۳۴*۲۴ ) با روکش سلفون مات یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون B۴ استاندارد ( ۳۴*۲۴ ) با روکش سلفون مات یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون A۳ استاندارد ( ۴۲ در ۲۹.۷ ) با روکش سلفون براق یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون A۳ استاندارد ( ۴۲ در ۲۹.۷ ) با روکش سلفون براق یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۷ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون A۳ استاندارد ( ۴۲ در ۲۹.۷ ) با روکش سلفون مات یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۸ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون A۳ استاندارد ( ۴۲ در ۲۹.۷ ) با روکش سلفون مات یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۹ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون (سایز ۳۴ در ۴۸) با روکش سلفون براق یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون (سایز ۳۴ در ۴۸) با روکش سلفون براق یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون (سایز ۳۴ در ۴۸) با روکش سلفون مات یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۷۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تقویم دیواری تک برگی / مقوا گلاسه ۳۰۰ گرمی با سلفون (سایز ۳۴ در ۴۸) با روکش سلفون مات یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) یک رو فوری ۵۰۰ عددی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) دو رو فوری ۵۰۰ عددی ۲,۸۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) یک رو فوری ۵۰۰ عددی ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۵۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) دو رو فوری ۵۰۰ عددی ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۸۲۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی B۴ استاندارد (۳۴ در ۲۴) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳,۹۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۶۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ تقویم دیواری ۴ برگی / گلاسه ۱۳۵ گرمی / همراه با آویز / ۱۰۰۰ عددی A۴ استاندارد ( ۲۱ در ۲۹.۷) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش