لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۵۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۵۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ دو رو فوری ۵۰۰ عددی ۹۲,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد ۵۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد ۵۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ دو رو فوری ۵۰۰ عددی ۹۲,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی لمینت براق ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی لمینت براق ۵۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۳۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت فانتزی لمینت براق ۵۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ دو رو فوری ۵۰۰ عددی ۱۴۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی لمینت مات ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی لمینت مات ۵۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت فانتزی لمینت مات ۵۰۰ عددی ۶۰ در ۹۰ دو رو فوری ۵۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۶۰ در ۹۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۲۲,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۶۰ در ۹۰ طرح موج دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد ۶۰ در ۹۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد ۶۰ در ۹۰ طرح موج دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد طلاکوب ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد مخملی ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد مخملی طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد مخملی طلاکوب ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد مخملی موضعی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد مخملی موضعی ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی کتان دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی کتان دورگرد ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی لمینت براق ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت فانتزی لمینت براق ۶۰ در ۹۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت فانتزی لمینت براق ۶۰ در ۹۰ طرح موج دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت فانتزی لمینت براق ۶۰ در ۶۰ مربع (دورگرد) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ کارت ویزیت فانتزی لمینت براق ۶۰ در ۶۰ دایره دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ کارت ویزیت فانتزی لمینت براق ۸۵ در ۴۸ ویزیتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی طلا کارت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی طلا کارت لمینت براق ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی لمینت مات ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت فانتزی لمینت مات ۶۰ در ۹۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۳۳۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت فانتزی لمینت مات ۶۰ در ۹۰ طرح موج دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت فانتزی لمینت مات ۶۰ در ۶۰ مربع (دورگرد) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ کارت ویزیت فانتزی لمینت مات ۶۰ در ۶۰ دایره دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ کارت ویزیت فانتزی لمینت مات ۸۵ در ۴۸ ویزیتی دورگرد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی طلا کارت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی طلا کارت لمینت مات ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۶۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی لمینت برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۶۰ در ۹۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۳۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۶۰ در ۶۰ مربع (دورگرد) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت فانتزی لمینت برجسته ۶۰ در ۶۰ مربع (دورگرد) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۸۲,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی لمینت برجسته طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی لمینت برجسته طلاکوب ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت فانتزی لمینت برجسته طلاکوب ۶۰ در ۶۰ مربع (دورگرد) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی ۶۰ در ۶۰ مربع (دورگرد) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی لمینت کتان دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی لمینت کتان دورگرد ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی لمینت کتان دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی لمینت کتان دورگرد طلاکوب ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۰,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی سلفون دورگرد طرح چرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی سلفون دورگرد طرح چرم ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی کرافت دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی کرافت دورگرد ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی کارتی ۳۰۰ گرمی دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی کارتی ۳۰۰ گرمی دورگرد ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی کارتی ۳۰۰ گرمی دورگرد نقره کوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی کارتی ۳۰۰ گرمی دورگرد نقره کوب ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت فانتزی کارتی ۳۰۰ گرمی دورگرد نقره کوب ۸۵ در ۴۸ (دور تیز ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی آهنربایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت فانتزی آهنربایی ۶۰ در ۹۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت فانتزی آهنربایی تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۴۰,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش