لیست قیمت فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ گرمی رو ۶۰ گرمی زیر چهار رنگ افست ۲ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ گرمی رو ۶۰ گرمی زیر چهار رنگ افست ۲ برگی A۴ استاندارد ( سایز ۲۹.۷ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ گرمی رو ۶۰ گرمی زیر چهار رنگ افست ۲ برگی A۵ استاندارد ( سایز ۱۴.۸ در ۲۱ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ گرمی رو ۶۰ گرمی زیر چهار رنگ افست ۲ برگی A۳ استاندارد( سایز ۲۹.۷ در ۴۲) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ گرمی رو ۶۰ گرمی زیر چهار رنگ افست ۲ برگی B۵ استاندارد ( سایز ۱۷ در ۲۴) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ گرمی رو ۶۰ گرمی زیر چهار رنگ افست ۲ برگی B۴ استاندارد ( سایز ۲۴ در ۳۴) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۱۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ افست ۲ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ افست ۲ برگی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ افست ۲ برگی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ افست ۲ برگی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ افست ۲ برگی B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ افست ۲ برگی B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ افست ۳ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ افست ۳ برگی B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ افست ۳ برگی B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ افست ۳ برگی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۳۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ افست ۳ برگی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ افست ۳ برگی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۳۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ افست ۱/۳ A۴

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ افست ۱/۳ A۴ تحریر ۸۰ گرمی تک نسخه ای ۴ رنگ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ افست ۱/۳ A۴ گلاسه ۱۳۵ گرمی تک نسخه ای ۴ رنگ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش