لیست قیمت ساک پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۲۰*۳۰ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۲۰*۳۰ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۲۵*۳۵ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۵۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۲۵*۳۵ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۵۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۳۰*۴۰ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۶۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۳۰*۴۰ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۶۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۳۵*۴۵ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۳۵*۴۵ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۵۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ ساک پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۴۰*۵۰ سانتی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ساک پارچه ای سوزنی تک رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) ۴۰*۵۰ سانتی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۲۰ در ۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۹۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۲۰ در ۳۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۹۲,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۲۵ در ۳۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۵۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۲۵ در ۳۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۹۵۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۳۰ در ۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۶۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۳۰ در ۴۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۶۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۳۵در ۴۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۵۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۳۵در ۴۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۶۵۹,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ ساک پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۴۰ در ۵۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ساک پارچه ای سوزنی دو رنگ چاپ ( ۶۰ گرمی ، دسته پانچ شده ) سایز ۴۰ در ۵۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش