لیست قیمت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۷۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۰۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۰۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶۵۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷۰۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۴ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۶۶۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۴ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۷۱۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۶ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۹۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۷ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۳۷۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۸ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۴۱۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۹ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۱۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۲۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۶ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۶ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ریسو ( سیاه و سفید) فاکتور تک برگی A۵

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ریسو ( سیاه و سفید) فاکتور تک برگی A۵ استاندارد ۱۴ در ۲۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ریسو ( سیاه و سفید) فاکتور تک برگی A۴

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ریسو ( سیاه و سفید) فاکتور تک برگی A۴ استاندارد ۲۰ در ۲۹ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش