لیست قیمت بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( ۲۰ در ۲۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( ۲۰ در ۲۹ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ غیر استاندارد ( ۴۰ در ۲۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۱۰۰۰ عددی A۳ غیر استاندارد ( ۴۰ در ۲۹ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۱۰۰۰ عددی ۶ لت A۶ غیر متعارف ( ۲۰ در ۴۲ سانتی متر ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۶ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۱۰۰۰ عددی ۶ لت A۶ غیر متعارف ( ۲۰ در ۴۲ سانتی متر ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( ۲۰ در ۲۹ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ غیر استاندارد ( ۲۰ در ۲۹ ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ غیر استاندارد ( ۴۰ در ۲۹ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۲۰۰۰ عددی A۳ غیر استاندارد ( ۴۰ در ۲۹ ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۵ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۲۰۰۰ عددی ۶ لت A۶ غیر متعارف ( ۲۰ در ۴۲ سانتی متر ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۲۰۰۰ عددی ۶ لت A۶ غیر متعارف ( ۲۰ در ۴۲ سانتی متر ) دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بررشور گلاسه ۱۳۵ گرم تاشده بروشور گلاسه ۱۳۵ فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات