لیست قیمت بروشور گلاسه ۳۰۰ گرمی تاشده گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق ۲ رو

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور گلاسه ۳۰۰ گرمی تاشده گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق ۲ رو بروشور ( سایز ۶۸ در ۲۸.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور گلاسه ۳۰۰ گرمی تاشده گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق ۲ رو بروشور ( سایز ۶۸ در ۲۸.۸ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور گلاسه ۳۰۰ گرمی تاشده گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق ۲ رو بروشور ( سایز ۳۴ در ۲۴ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور گلاسه ۳۰۰ گرمی تاشده گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق ۲ رو بروشور ( سایز ۳۴ در ۲۴ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور گلاسه ۳۰۰ گرمی تاشده گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق ۲ رو A۳ غیر استاندارد ( ۴۲ در ۲۸.۸) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور گلاسه ۳۰۰ گرمی تاشده گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون براق ۲ رو A۳ غیر استاندارد ( ۴۲ در ۲۸.۸) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت بروشور گلاسه ۳۰۰ گرمی تاشده گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات ۲ رو

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ بروشور گلاسه ۳۰۰ گرمی تاشده گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات ۲ رو بروشور ( سایز ۶۸ در ۲۸.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ بروشور گلاسه ۳۰۰ گرمی تاشده گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات ۲ رو بروشور ( سایز ۶۸ در ۲۸.۸ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ بروشور گلاسه ۳۰۰ گرمی تاشده گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات ۲ رو بروشور ( سایز ۳۴ در ۲۴ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ بروشور گلاسه ۳۰۰ گرمی تاشده گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات ۲ رو بروشور ( سایز ۳۴ در ۲۴ ) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ بروشور گلاسه ۳۰۰ گرمی تاشده گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات ۲ رو A۳ غیر استاندارد ( ۴۲ در ۲۸.۸) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ بروشور گلاسه ۳۰۰ گرمی تاشده گلاسه ۳۰۰ گرم با روکش سلفون مات ۲ رو A۳ غیر استاندارد ( ۴۲ در ۲۸.۸) دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش